Regulamin wypożyczalni samochodów "Auto Małgośka"

Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa szczegółowe warunku umowy najmu samochodów osobowych (zwanych dalej „Pojazdem”) zawieranych przez Małgorzatę Krupiak prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małgorzata Krupiak zarejestrowaną przy  ulicy Tymiankowej 10 , 78-132 Korzystno, NIP: 6711145960.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy najmu. W przypadku odmiennych zapisów na umowie w stosunku do niniejszego regulaminu, obowiązujące są zapisy umowy.
 3. Stronami umowy najmu pojazdu są
 4. - Małgorzata Krupiak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Przemysłowy „Małgośka” Małgorzata Krupiak zarejestrowaną przy  ulicy Tymiankowej 10 , 78-132 Korzystno, NIP: 6711145960 (zwana dalej „Wynajmujący”)
 5. - osoba fizyczna, która w dniu zawarcia umowy ukończyła 21 lat oraz posiada uprawnienia do kierowania wynajmowanym Pojazdem lub też osoba prawna reprezentowana przez osobę fizyczną, która spełnia powyższe wymagania.

 

 1. Obowiązki Najemcy

 

 • Najemca zobowiązany jest do:
  1. posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kotrolę drogową (ważne prawo jazdy, dowód rejestracyjny, potwierdzenie posiadania polisy OC)
  2. każdorazowe zabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą (zamykanie pojazdu i włączenie posiadanych przez niego zabezpieczeń)
  3. zapewnienie należytej obsługi codziennej pojazdu w tym między innymi: kontrola ciśnienia w oponach, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie płynu do spryskiwaczy, płynu hamulcowego, oleju silnikowego czy  płynu chłodzącego
  4. sprawdzania działania świateł sygnalizujących, mijania i drogowych i w razie konieczności wymiana na nowe
  5. przestrzegania zapisów instrukcji pojazdu, znajdującej się na wyposażeniu auta
  6. stosowania odpowiedniego dla danego pojazdu rodzaju paliwa tj. takiego który wpisany jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
  7. utrzymywaniem pojazdu w należytej czystości
  8. przestrzegania obowiązujących w danym kraju przepisów ruchu drogowego
  9. zabezpieczeniu dowodu rejestracyjnego oraz kluczyków do samochodu
  10. zdania pojazdu z pełnym bakiem paliwa

 

 • Najemcy zabrania się:
  1. holowania pojazdem innych pojazdów
  2. dokonywania w Pojeździe przeróbek czy zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez pisemnej zgody Wynajmującego.
  3. palenia tytoniu w samochodzie
  4. prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  5. przekraczania dopuszczalnej prędkości
  6. przewożenia przedmiotów, które mogą prowadzić uszkodzenie pojazdu jak np. substancji żrących, brudzących czy przedmiotów o ostrych krawędziach, a także przedmiotów i substancji, których przewożenie zabronione jest przepisami prawa
  7. przewożenie większej ilości osób i przekroczenia dopuszczalnej ładowności Pojazdu, wskazanej w dowodzie rejestracyjnym samochodu
  8. wykonywania innych czynności mogących spowodować uszkodzenie Pojazdu
  9. udostępniania do kierowania Pojazdu osobom trzecim, nie wskazanym w umowie, jako użytkownicy auta.
  10. przemieszczenia pojazdu poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego, pod groźna kary umownej w wysokości trzykrotnej stawki dziennej, za każdy dzień spędzony poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej

 

 1. Serwis, naprawy i przeglądy
  1. Wynajmujący oświadcza, iż dba o to, aby wynajmowane Pojazdy w chwili wynajęcia były sprawne i na bieżąco serwisowane w autoryzowanych punktach serwisowych.
  2. W przypadku, w którym podczas trwania umowy najmu konieczne będzie wykonanie obowiązkowego przeglądu serwisowego pojazdu, wymaganego przez producenta, Najemca zobowiązuje się do wykonania takowego przeglądu w autoryzowanym serwisie producenta pojazdu. Koszty przeglądu pokrywa Wynajmujący.
  3. W przypadku awarii auta, Najemca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wynajmującego
  4. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw bez zgody i wiedzy Wynajmującego. Wszelkie zgody Wynajmującego muszą zostać potwierdzone pisemnie, za pośrednictwem poczty email lub za pomocą wiadomości tekstowej (sms).
  5. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia powstałe z winy Najemcy, w tym w szczególności awarie będące wynikiem zatankowania złego paliwa, brakiem oleju, czy innymi działaniami niezgodnymi z instrukcją obsługi samochodu.
  6. W przypadku uszkodzenia pojazdu na terenie Polski i braku możliwości jego użytkowania przez dłużej niż 6 godzin, Wynajmujący postara się zapewnić wynajmującemu w miarę możliwości pojazd zastępczy o podobnym standardzie, chyba, że powstała awaria powstała z wyraźnej winy Najemcy.
  7. Wynajmujący nie zobowiązuje się do zapewnienia pojazdu zastępczego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku takich wyjazdów Wynajmujący sugeruje wykupienie indywidualnego ubezpieczenia assistance.

 

 • Uszkodzenie pojazdu
  1. W razie wypadku, włamania lub kradzieży pojazdu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego na Policji, a także poinformowania o tym Wynajmującego.
  2. W wyżej wymienionych przypadkach, Najemca zobowiązany jest do dopilnowania sporządzenia  przez policje protokołu z miejsca zdarzenia. Najemca może odstąpić od tego działania tylko za zgodą wynajmującego w przypadku drobnych szkód, które pokryją polisa auto-casco pojazdu.
  3. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw we własnym zakresie
  4. Najemca zobowiązuje się współpracować w Wynajmującym w zakresie naprawy pojazdu, działań wymaganych przez ubezpieczyciela czy policje.

 

 1. Opłaty ,kaucja, opłaty dodatkowe, kary umowne
  1. Opłata za wynajem auta uiszczana jest z góry, zgodnie z ceną zawartą w umowie, chyba, że strony ustaliły inaczej.
  2. Cennik usług oraz wysokość znaleźć można na stronie internetowej www.automalgoska.pl
  3. Najemca zobowiązuje się do zapłaty kar i opłat zgodnie z poniższą tabelą:

 

Zgubienie dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, lub tablicy rejestracyjnej1300zł
Zgubienie kluczyków i konieczność wymiany zamków i stacyjki130%  kosztów naprawy w Autoryzowanym Serwisie Pojazdu
Oddanie auta bez pełnego zbiornika paliwa130% rzeczywistego kosztu brakującego paliwa
Kara za palenie tytoniu w aucie1000 zł
Holowanie innych pojazdów1000 zł
Udostępnienie pojazdu osobie niewskazanej w umowie2000 zł
Opuszczenie przez pojazd terytorium Rzeczpospolitej Polskiej bez zgody WynajmującegoDobowa stawka wynajmu x 3 za każdy rozpoczęty dzień spędzony poza granicami Polski
Udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu organom ścigania i administracji w przypadku wykroczeń Najemcy dokonanych wynajmowanym pojazdem300zł
Szkody powstałe w aucie z winy Najemcy130% kosztów naprawy w Autoryzowanym Serwisie Pojazdu
Przekroczenie czasu zwrotu o dłużej niż 2 godzinyStawka dobowa wynajęcia auta x 3

 

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Środki nie wykorzystane w związku ze wcześniejszym zwrotem pojazdu nie podlegają zwrotowi
  2. W przypadkach nieregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
  3. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podstawienia innego auta o takim samym lub wyższym standardzie, bez obciążenia Najemcy dodatkowymi kosztami